Het pensioenfonds kende in 2022 een negatief resultaat op aandelen en vastrentende waarden. De rente daarentegen is in 2022 sterk gestegen. Bij een stijging van de rente is er minder vermogen benodigd om de pensioenen uit te betalen.

Per saldo is hierdoor de actuele dekkingsgraad gestegen van 116,6% per 31 december 2021 naar 131,3% per 31 december 2022. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) kende een stijging van 111,3% per 31 december 2021 naar 125,1% per 31 december 2022.

Verhoging van de pensioenen

Het wel of niet toekennen van een toeslag op de pensioenen hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is momenteel hoog genoeg om een toeslag te kunnen verlenen. De pensioenen zijn daarom op 1 januari 2023 met 5,7% verhoogd.

Toeslagbeleid

Het pensioenfonds heeft een voorwaardelijke toeslagregeling. Bij de voorwaardelijke toeslagverlening wordt op de pensioenen toeslag verleend van maximaal de consumentenprijsindex (alle huishoudens, afgeleid). Als de beleidsdekkingsgraad zich onder de 120% bevindt, wordt er geen toeslag verleend. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 135%, wordt een volledige toeslag verleend. De beleidsdekkingsgraad ultimo 2022 bedraagt 125,1% en daarom heeft het bestuur per 1 januari 2023 een gedeeltelijke toeslag van 34% van de volledige prijsindex kunnen verlenen.

De volledige prijsindex volgens het pensioenreglement bedroeg 16,9%. Uit ons toeslagbeleid volgt daarom een verhoging per 1 januari 2023 van 5,7%.

Omdat er ook in de afgelopen jaren geen ruimte was voor toeslagverlening, groeit daarmee de maximale toeslagachterstand tot in totaal 34,8%. Bij een structureel herstel, als de dekkingsgraad hoger is dan 135%, kan het bestuur besluiten om de achterstand in de toeslagverlening weer in te halen.

Wijzigingen in bestuur en verantwoordingsorgaan

Bestuur

De voorgenomen benoeming van Douwe van Ruler als bestuurslid A bij ons pensioenfonds is in november 2022 door De Nederlandsche Bank goedgekeurd. Douwe van Ruler was al geruime tijd aspirant-lid van het bestuur en is nu bestuurslid geworden.

Verantwoordingsorgaan

In 2022 heeft Rien Walschots zijn functie als lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden neergelegd. Na een open sollicitatieronde is Noor Verheul door het verantwoordingsorgaan geselecteerd en als aspirant-lid in het verantwoordingsorgaan toegetreden.

In 2023 zal ook Peter Vermeij zijn functie als lid van het verantwoordingsorgaan neerleggen aan het einde van zijn tweede zittingstermijn. Tijdens de genoemde sollicitatieronde voor de vervanging van Rien Walschots zijn meerdere geschikte kandidaten door het verantwoordingsorgaan geselecteerd. Voor de opvolging van Peter Vermeij is daaruit Anton Soethof als opvolger in het verantwoordingsorgaan gevonden.

Conform de statuten kunnen 4 weken na het uitkomen van dit pensioennieuws tegenkandidaten voor Anton Soethof en Noor Verheul worden voorgedragen door pensioengerechtigden van het fonds. De voordracht kan worden gedaan door middel van een e-mail naar info@pensioenfonds- sagittarius.nl of per post naar Stichting Pensioenfonds Sagittarius, Brediusweg 57a, 1401 AD Bussum. Als er binnen deze vier weken geen tegenkandidaten worden voorgedragen zal de voordracht tot benoeming van Anton Soethof en Noor Verheul definitief zijn.

In 2023 zal ook de zittingstermijn van Henk Postma aflopen. Hij heeft aangegeven zijn zittingsperiode niet te verlengen.