Op 30 mei 2023 is na een lange periode van jaren de Wet toekomst pensioenen door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent een grote verandering voor alle pensioenregelingen in Nederland. Deze dienen volgens de nu van kracht geworden wet uiterlijk 1 januari 2028 gewijzigd te zijn.

Ons pensioenfonds voert de pensioenregeling van Rexel Nederland uit. Ook deze regeling dient aangepast te worden. Het is op dit moment nog niet bekend op welke wijze Rexel de pensioenregeling wenst aan te passen. Zodra hier duidelijkheid over is en wat de gevolgen voor ons pensioenfonds zijn, zullen we weer nieuwe berichtgeving verzorgen.

Verhuizing pensioenbureau

Het pensioenbureau verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling van alle deelnemers die zijn ondergebracht in ons pensioenfonds. Na ruim 15 jaar in Bussum in een oud pand aan de Brediusweg te hebben gezeten, is het pensioenbureau verhuisd!

Het bestaande pand was sterk verouderd met alle gevolgen van dien. De huurperiode liep af en de energiekosten waren zeer sterk gestegen. Dit heeft geleid tot de zoektocht naar een nieuwe locatie en die is gevonden. Begin juli is het pensioenbureau verhuisd naar Energiestraat 5B in Naarden.

Eenmalig bedrag opnemen op pensioendatum

Deelnemers mogen waarschijnlijk in 2024 bij pensionering eenmalig een bedrag opnemen. De resterende levenslange pensioenuitkering is daarna wel lager.

Daarom gelden de volgende voorwaarden:

• de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen;
• het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen;
• stapelen met hoog-laagpensioen kan niet;
• na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen.

Bij het opnemen van het bovengenoemde eenmalige bedrag moet rekening gehouden worden dat de afkoopsom invloed kan hebben op toeslagen. Ook kan de afkoop in een hogere belastingschijf terecht komen waardoor de uitkering zwaarder wordt belast. Verder zal het levenslange ouderdomspensioen na afkoop lager worden.

Vanaf wanneer geldt dit?

De wet die deze nieuwe mogelijkheid regelt, moet nog worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer.

Balans per 31 december 2022
na resultaatbestemming
(alle bedragen in 1.000 euro)

Staat van baten en lasten over 2022

(alle bedragen in 1.000 euro)

Bestemming van het saldo

Beleggingen

Het pensioenfonds kent een passief beleggingsbeleid. Het beleggingsrendement van de aandelen en van de obligaties was in 2022 negatief. Het totaal beleggingsrendement was in 2022 -15,8% (2021: 5,9%).

Beleggingsbeleid

Om de geformuleerde beleggingsdoelstelling bij een acceptabel risiconiveau te bereiken, zijn een strategische norm en een bandbreedte vastgesteld voor de verdeling van de beleggingen. De verdeling en bandbreedte zijn als volgt:

De aandelenportefeuille bestaat uit in Euro genoteerde aandelen in de EMU landen. De vermogensbeheerder heeft de opdracht om de “MSCI EMU”-index te volgen.

De vastrentende waarden zijn gesplitst in:

• De Zuid-Europese landen. Er is een (afgesplitste) portefeuille met obligaties uit de

landen Italië en Spanje. De obligaties worden aangehouden tot de einddatum. Hierin vinden geen nieuwe aankopen meer plaats. Deze afgesplitste portefeuille wordt dus geleidelijk afgebouwd.

• De Noord-Europese landen. De vermogensbeheerder heeft de opdracht om de “Barclays’ Euro-Aggregate: Treasury DE, FR, NL, BE, AT & FI only”- index te volgen.

De verdeling van het belegd vermogen aan het einde van het jaar (in 1.000 euro) was als volgt:

Als gevolg van het passieve beleggingsbeleid enerzijds en de eenvoudige structuur van de beleggingen anderzijds is het vermogensbeheer zeer transparant. Het volgen van de beleggingsresultaten en ook het volgen van de kwaliteit van dienstverlening door de vermogensbeheerder is eenvoudig.

Beleggingsrendement

In 2022 hebben de aandelen en obligaties negatief gerendeerd. Over de totale portefeuille bedraagt het rendement in 2022 -15,8% (2021: 5,9%).

Het verloop van de actuele dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraden is in 2022 als volgt:

Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie vertegenwoordigers van de werkgever, twee vertegenwoordigers van de deelnemers en één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Frans van der Steen heeft zijn functie als aspirant-lid in 2023 neergelegd. Hierdoor is een vacature ontstaan voor een bestuurslid namens de pensioengerechtigden. De samenstelling van het bestuur als volgt:

Pensioenbureau

In de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door het pensioenbureau. Het pensioenbureau verzorgt de pensioenadministratie, de financiële administratie en de bestuursondersteuning. De volgende personen zijn bij het pensioenbureau werkzaam:

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van het pensioenfonds wordt gevormd door de voorzitter van het bestuur en de directeur.

Verantwoordingsorgaan

In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De werkgever heeft geen zetel. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is als volgt:

Sleutelfuncties

De houders van de sleutelfuncties in het pensioenfonds zijn:

Verslag van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is sinds 1 juli 2014 de wettelijke vertegenwoordiger van werknemers en ex-werknemers (al dan niet gepensioneerd). Het bestuur heeft de werkwijze van het verantwoordingsorgaan in een reglement vastgelegd. Hierin zijn bepalingen opgenomen over de samenstelling, benoeming, taken, bevoegdheden en de werkwijze van het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van zijn taakuitoefening in 2022 kennisgenomen van formele verantwoordingsdocumenten, te weten: het jaarverslag 2021, de bevindingen van de externe accountant en actuaris, het rapport van de visitatiecommissie en de notulen van de gehouden bestuursvergaderingen.

Gedurende het verslagjaar hebben de volgende mutaties plaatsgevonden in het verantwoordingsorgaan: de heer Rien Walschots heeft in november 2022 het verantwoordingsorgaan verlaten, nadat hij zich niet herkiesbaar stelde voor een nieuwe zittingstermijn. De vacature die door het vertrek van de heer Rien Walschots is ontstaan is ingevuld door toetreding van mevrouw Noor Verheul als aspirant-lid namens de pensioengerechtigden. Zij zal binnen het verantwoordingsorgaan de functie van secretaris gaan bekleden.

Het verantwoordingsorgaan is in 2022 vier keer bijeen geweest, waarvan twee keer gezamenlijk met het bestuur, directeur en leden van het pensioenbureau. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan hebben online plaatsgevonden als “teams meeting”. De gezamenlijke vergaderingen met het bestuur hebben fysiek plaatsgevonden.

In het kader van het uitoefenen van het intern toezicht zijn enkele leden van het verantwoordingsorgaan geïnterviewd door de visitatiecommissie.

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn geabonneerd op de online informatiedienst van de Pensioenfederatie, waarmee hun kennis op pensioengebied wordt bijgehouden.

Maandelijks wordt er door het pensioenbureau gerapporteerd over de beleggingsresultaten en de financiële positie van ons pensioenfonds. Deze rapportages laten zien dat ten opzichte van de situatie per 31 december 2021 de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2022 belangrijk is verbeterd. De stijgende rente, waar tegenover helaas een slecht beleggingsresultaat stond, heeft gezorgd voor deze verbetering en is voor het bestuur aanleiding geweest om de pensioenen per 1 januari 2023 met 5,7% te verhogen. Helaas niet voldoende om de sterk gestegen kosten in 2022 te compenseren waardoor de achterstand in indexering helaas toch verder is opgelopen.

Stichting Pensioenfonds Sagittarius – pensioennieuws – juli 2023 – pag. 9

Naast het uitoefenen van de belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan, te weten “een oordeel geven over het handelen van het bestuur van ons pensioenfonds, het gevoerde beleid alsmede de toekomstige beleidskeuzes” heeft het verantwoordingsorgaan in 2022 aan het bestuur advies uitgebracht over het verslagjaar 2021, het actuarieel rapport 2021 en de bevindingen van het intern toezicht.

In de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan kwam onder andere het volgende aan de orde:

• nieuwe pensioencontract. Aangezien de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel een

langjarig traject is zal dit onderwerp ook in de komende jaren een belangrijk onderdeel zijn tijdens de vergaderingen. De wijze waarop de huidige aanspraken naar het nieuwe stelsel zullen worden overgezet, het zogenaamde invaren, is nog beperkt aan de orde geweest aangezien het wachten is op de keuzes die de werkgever en de sociale partners met betrekking tot dit onderwerp zullen maken;

• beoordeling van de notulen van de vergaderingen van het bestuur;

• advies voorstel CDC regeling 2023-2025;

• toeslagbeleid;

• beoordeling van de rapportage van De Nederlandse Bank inzake een onderzoek naar de

onafhankelijkheid van sleutelfuncties en de naar aanleiding daarvan gedane

aanpassingen door het bestuur;

• beoordeling van de rapportage van De Nederlandse Bank inzake een onderzoek naar

informatiebeveiliging en cybersecurity.

Enkele leden van het verantwoordingsorgaan hebben webinars en een bijeenkomst van de Pensioenfederatie bijgewoond ter verbreding van de kennis over de nieuwe pensioenwetgeving en de wijze waarop verantwoordingsorganen zich dienen op te stellen in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Het verantwoordingsorgaan is in de tweede helft van 2022 intensief bezig geweest met het zoeken naar nieuwe leden voor het verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden. Op een gericht verzoek heeft zich een aantal kandidaten aangemeld, met wie kennismakingsgesprekken hebben plaatsgevonden en waaruit uiteindelijk twee kandidaten zijn gekozen. In het pensioennieuws van januari 2023 wordt hier een toelichting op gegeven.

Het verantwoordingsorgaan is tot de conclusie gekomen dat het bestuur bij het maken van zijn beleidskeuzes voor alle betrokken partijen een zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt.

Via het pensioenbureau kunt u met het verantwoordingsorgaan in contact komen.

Wijzigingen in bestuur en verantwoordingsorgaan

Bestuur

Frans van der Steen heeft in 2023 te kennen gegeven niet langer als aspirant-bestuurslid namens de gepensioneerden in het bestuur aan te willen blijven. Hierdoor is een vacature ontstaan in het bestuur als lid namens de gepensioneerden.

Verantwoordingsorgaan

De voordracht van Noor Verheul en Anton Soethof als lid van het verantwoordingsorgaan is in 2023 definitief geworden aangezien er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen. Verder heeft Henk Postma te kennen gegevens zijn zittingstermijn als lid in het verantwoordingsorgaan niet te verlengen. Hiervoor is een vacature in het verantwoordingsorgaan ontstaan als lid namens de deelnemers.

Vacature in het bestuur

In verband met het wegvallen Frans van der Steen uit het bestuur is er een vacature ontstaan in het bestuur voor een lid namens de gepensioneerden.

Wie zoeken wij?

Wij zijn hiervoor op zoek naar een gepensioneerde van ons pensioenfonds met affiniteit met pensioen en financiële zaken. Een interne opleiding wordt verzorgd.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur heeft als belangrijkste taak te zorgen voor een goede financiële beheersing en een evenwichtige belangenafweging. Zo kan de hoofddoelstelling het beste worden gerealiseerd: inkomen verzorgen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Vertrouwen van belanghebbenden dat het pensioenfonds deze taak serieus neemt en goed uitvoert, is een voorwaarde voor de continuïteit van het pensioenfonds. Het bestuur heeft een missie en visie gedefinieerd.

Missie

Het bestuur ziet het voeren van een solide beleid als missie, dat gericht is op zekerheid en continuïteit op de lange termijn voor alle belanghebbenden bij het pensioenfonds.

Visie

Het beleid richt zich op voldoende rendement tegen aanvaardbare risico’s, een kostenefficiënte werkwijze en organisatie en een open communicatie aan alle verzekerden en andere belanghebbenden.

Tijdsbeslag

In de praktijk komt dit neer op ongeveer 8 vergaderingen per jaar met de nodige voorbereidingen van de vergaderstukken thuis.

Interesse?

Als u interesse in deze functie heeft of meer informatie hierover wenst, dan kunt u een e-mail sturen naar info@pensioenfonds-sagittarius.nl.

Stichting Pensioenfonds Sagittarius – pensioennieuws – juli 2023 – pag. 11

Vacature in het verantwoordingsorgaan

In verband met het eindigen van de zittingstermijn van Henk Postma is er een vacature ontstaan in het verantwoordingsorgaan voor een lid namens de deelnemers.

Wie zoeken wij?

Wij zijn hiervoor op zoek naar werknemers van Rexel Nederland B.V. met enige affiniteit met pensioen en financiële zaken. Een interne opleiding wordt verzorgd.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening, en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met een reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur gevraagd of ongevraagd over belangrijke zaken het fonds aangaande.

Tijdsbeslag

In de praktijk komt dit neer op ongeveer 4 vergaderingen per jaar met de nodige voorbereidingen van de vergaderstukken thuis.

Interesse?

Als u interesse in deze functie heeft of meer informatie hierover wenst, dan kunt u een e-mail sturen naar info@pensioenfonds-sagittarius.nl.