Het pensioenfonds kende in 2023 een positief resultaat op aandelen en vastrentende waarden. De rente daarentegen is in 2023 gedaald. Bij een daling van de rente is er meer vermogen benodigd om de pensioenen uit te betalen.

Per saldo is de actuele dekkingsgraad gedaald van 130,9% per 31 december 2022 naar 130,0% per 31 december 2023. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) kende een stijging van 125,1% per 31 december 2022 naar 130,8% per 31 december 2023.

Pensioenen per 1 januari 2024 met 1,3% verhoogd

Het wel of niet toekennen van een toeslag op de pensioenen hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is de belangrijkste maatstaf voor de financiële positie van het fonds. De beleidsdekkingsgraad ligt per 31 december 2023 boven de ondergrens voor toeslagverlening (120%). Wanneer de beleidsdekkingsgraad zich tussen 120% en 135% begeeft is een gedeeltelijke toeslag mogelijk.

Bij de toekenning van een toeslag wordt gekeken naar de verhoging van de prijzen (een prijsindexcijfer). Dit cijfer was negatief door het grote effect van de energieprijzen. Daarom heeft het bestuur gekeken naar een alternatief prijsindexcijfer. Op basis hiervan is de toeslagverlening per 1 januari 2024 vastgesteld op 1,3%.

Ontwikkelingen binnen het pensioenfonds

In het afgelopen jaar is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Het Nederlands pensioenstelsel zal hiermee drastisch veranderen. In 2024 moet de werkgever een transitieplan opstellen voor de overgang van de huidige middelloonregeling naar een beschikbare-premieregeling. Inmiddels heeft de werkgever te kennen gegeven de nieuwe regeling straks niet meer bij Sagittarius uit te willen voeren, maar bij een andere pensioenuitvoerder. Dit heeft gevolgen voor ons pensioenfonds. Het bestuur staat nu voor de beslissing of en hoe het pensioenfonds wordt voortgezet. Om tot een goed onderbouwde beslissing te komen is gestart met een onderzoek naar de beste oplossing voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Het onderzoek concentreert zich op de vraag wat beter is: de huidige pensioenen behouden in het eigen pensioenfonds of de pensioenen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de werkgever met daarna een overgang naar individuele pensioenpotten. De belangen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden hierbij zorgvuldig afgewogen.

Wijzigingen in bestuur en verantwoordingsorgaan

Bestuur

Harm Rieske is in 2023 toegetreden als aspirant-lid namens de pensioengerechtigden in het bestuur. Verder liep in 2023 de zittingstermijn van René Joop af. René Joop is vertegenwoordiger van de werknemers en is in 2023 herbenoemd door het bestuur.

Verantwoordingsorgaan

Bas Hartgers is in 2023 als lid namens de deelnemers in het verantwoordingsorgaan toegetreden. Zijn toetreding is conform de statuten bij de deelnemers gemeld en er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen zodat zijn benoeming definitief is.